Yasir Rafique, M. ., Arshad, M. ., Sharmeen, Z. ., Umar Nasib, M. ., Bashir, S. ., & Huda, N. ul . (2022). Chemical Characterisation of Tamarind Plum Squash: Chemical characterisation of tamarind plum squash. DIET FACTOR (Journal of Nutritional &Amp; Food Sciences), 3(1), 29–32. https://doi.org/10.54393/df.v3i1.49